เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาล ดำเนินการเพิ่มเติมให้เพียงพอทุกปี

จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน ไฟกิ่ง 36 วัตต์ (จุด) โคมไฟฟ้าแบบฝาซี (จุด)ลำโพงเสียง ตามสาย (จุด)
1ชุมชนท่าขมิ้น 36 - 1
2 ชุมชนตลาดเหนือ 33 1 1
3ชุมชนตลาดกลาง 23 1 1
4ชุมชนตลาดใต้ 23 1 1
5ชุมชนท่ามะไฟ 23 - 1
6ชุมชนเสากระโดง14 1 1
รวม1524 6


การประปา

ครัวเรือนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ใข้นํ้าประปาบาดาลจากกิจการประปาเทศบาลตำบลท่าเสา ซึ่งป้จจุบันมีผู้ใข้นํ้าอยู่ ดังนี้

ชุมชนที่ ชื่อชุมชนจำนวนครัวเรือน ที่ใฃ้นํ้าประปา (ปี2559จำนวนครัวเรือน ที่ใฃ้นํ้าประปา (ปี 2558)
1ชุมชนท่าขมิ้น 38 38
2 ชุมชนตลาดเหนือ 113 111
3ชุมชนตลาดกลาง 85 85
4ชุมชนตลาดใต้ 69 69
5ชุมชนท่ามะไฟ 62 62
6ชุมชนเสากระโดง 16 16
7นอกเขตเทศบาล 31 31
รวม4154120.01s. 0.50MB