ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 23,100 คน

สภาพสังคม


การศึกษา

มีสถานศึกษาระดับขั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในเขต เทศบาล จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ คือ

1.โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ตั้งอยู่ ชุมขนท่ามะไฟ ตำบลท่าเสา เปิดสอนขั้น ป.1-ป.6
2.โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ตั้งอยู่ ชุมชนท่าขมิ้น ตำบลท่าขมิ้น เปิดสอนขั้น ป.1-ป.6
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่ ชุมชนตลาดกลาง (ด้านหลังเทศบาล) มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน มีเด็กจำนวน 120 คน


ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนาสถาน ดังนี้

1. วัด จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดท่ามะไฟ วัดท่าขมิ้น
2. ศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อปู่คง


สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสาคอยให้บริการแก่ประชาชน การบริการด้านสาธารณสุขนับว่ามีความสะดวก เพราะนอกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้ว ยังมีโรงพยาบาลประจำอำเภอ คือ โรงพยาบาลโพทะเล
นอกจากนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไฃป้ญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกับเทศบาล
- มีสถานพยาบาลเอกขน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้สัวม ราดนํ้าร้อยละ 100 อสม. 33 คน

เปลี่ยนภาษา