ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 31,965 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมภายในตำบลท่าเสา มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวก โดยมี ถนนสายโพทะเล- ยี่มุ่ย เป็นสายหลักเข้าสู่ตัวอำเภอโพทะเล ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน เข้า สู่ตัวจังหวัดพิจิตรระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่านประชาชน ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลในการเดินทาง


โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกชุมชน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ท่าเสา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา


การไฟฟ้า

ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาล ดำเนินการเพิ่มเติมให้เพียงพอทุกปี

จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน ไฟกิ่ง 36 วัตต์
(จุด)
โคมไฟฟ้าแบบฝาซี
(จุด)
ลำโพงเสียง ตามสาย
(จุด)
1ชุมชนท่าขมิ้น 36 - 1
2 ชุมชนตลาดเหนือ 33 1 1
3ชุมชนตลาดกลาง 23 1 1
4ชุมชนตลาดใต้ 23 1 1
5ชุมชนท่ามะไฟ 23 - 1
6ชุมชนเสากระโดง14 1 1
รวม1524 6


การประปา

ครัวเรือนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ใข้นํ้าประปาบาดาลจากกิจการประปาเทศบาลตำบลท่าเสา ซึ่งป้จจุบันมีผู้ใข้นํ้าอยู่ ดังนี้

ชุมชนที่ ชื่อชุมชนจำนวนครัวเรือน ที่ใช้นํ้าประปา
(ปี2559)
จำนวนครัวเรือน ที่ใช้นํ้าประปา
(ปี 2558)
1ชุมชนท่าขมิ้น 38 38
2 ชุมชนตลาดเหนือ 113 111
3ชุมชนตลาดกลาง 85 85
4ชุมชนตลาดใต้ 69 69
5ชุมชนท่ามะไฟ 62 62
6ชุมชนเสากระโดง 16 16
7นอกเขตเทศบาล 31 31
รวม415412
เปลี่ยนภาษา