ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 23,154 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่บนบางส่วนของพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสาและบางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบล ท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพทะเล 19 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลาง จังหวัดพิจิตร ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,544 ไร่ โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 1 บ้านท่าขมิ้น ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 1 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านหนองลี ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 1 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของผังเมืองรวมชุมชนท่าเสา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประกอบด้วยห้วย หนอง คลอง เมื่อฤดูนํ้าหลากนํ้าจะท่วมเกือบทุกปี มีคลองสายสำคัญ คือ คลองท่าขมิ้นเป็นลำคลองที่มีซนาด ใหญ่มาก ซึ่งในอดีตมีการใช้เป็นเส้นทางสัญจรติดต่อการค้า


ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
31 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
27 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
16 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส


ข้อมลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
รายการปีป้จจุบัน (2558) ปีที่แล้ว (2558) 2 ปีที่แล้ว (2557)
ประชากรชาย (คน) 769 775 785
ประชากรหญิง (คน) 772 774 786
รวมประชากร (คน) 1,541 1,542 1,571
บ้าน (หลังคาเรือน) 437434455

ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากร
ชุมชน ขอชุมชนชายหญิงรวมจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือน
1 ชุมขนท่าขมิ้น 100 103 203 77
2ชุมชนตลาดเหนือ 159 170 329 100
3ชุมชนตลาดกลาง 111 121 232 75
4ชุมชนตลาดใต้ 156 159 315 85
5ชุมชนท่ามะไฟ 156 138 294 62
6ชุมชนเสากระโดง 87 81 168 38
รวม769 772 1,541 437


เปลี่ยนภาษา