เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ134
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต136
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม141
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต143
มาตรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน140
แบบรายงานความพึงพอใจในการบริการประชาชน ประจำปี 2562123
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนเทศบาลตำบลท่าเสา141
คู่มือสำหรับประชาชน: การรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ145
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33140
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21146
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร149
คู่มือสำหรับประชาชน: การเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ134
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน137
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร135
คู่มือบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าเสา141

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB