ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 23,168 คน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา


ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) และ (๖) ให้มีการกระจายอำนาจการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐(๖)และ (๗) เทศบาลตำบลมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายกำหนด นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา นายรชตะ ทรวงกำเนิด มีนโยบาย มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีศักยภาพมีความพร้อม จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา ในปีพ.ศ.2560 เพื่อเป็นการดำเนินการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งเป็นความต้องการของชุมชนด้วย เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานมากขึ้น และได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีนางวันเพ็ญ เขียวทอง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา

ทำเนียบหัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา
1. นางวันเพ็ญ เขียวทอง 15 ก.พ.2562 – 30 เม.ย.2563
2. นายกองแก้ว จ้อยสุดใจ 1 พ.ค.2563 – ปัจจุบัน
เปลี่ยนภาษา