เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๔29
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564119
แผนดำเนินงานประจำปี 2563152
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563149
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563148
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563135
แผนพัฒนาบุคลกร ประจำปี พ.ศ.2563150
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563158
แผนอัตรากำลัง (แผนภูมิโครงสร้าง)165
แผนพัฒนาบุคลากร155
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ต่อ163
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 157
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)161
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ132
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร160
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ156
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์169
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด177
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน190
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562141

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB