เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563117
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ114
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร133
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ129
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์146
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด148
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน158

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB