เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563135
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ126
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร150
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ144
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์160
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด164
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน178

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB