เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564130
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563159
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ141
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร168
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ168
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์177
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด191
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน1100

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB