ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 23,143 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเชาวิช ด้วงทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา

 • นายกองแก้ว จ้อยสุดใจ

  รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาสำนักปลัด

 • นางวันเพ็ญ เขียวทอง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสาวสุจิตรา สังมะนะ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวพรรณี เทียนหิรัญ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • จ่าเอกเกียรติศักดิ์ ช้างสุวรรณ์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางพัชรินทร์ สุขสำราญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายธีระศักดิ์ กะระกล

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

กองคลัง

 • นายโอภาส บุญจันดา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวรัชนก จันทร

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวจิตราภรณ์ จิตสว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กองช่าง

 • นายธนิศร พวงสมบัติ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษาฯ

 • นางวันเพ็ญ เขียวทอง

  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวเสาวนี แสงสุวรรณ

  ครู คศ.2

 • นายพิเชษฐ์ เนียมเรือง

  ครู คศ.2

 • นางสาวณาตยา ภู่นาค

  ครู คศ.2

กองสาธารณสุขฯ

 • นายกองแก้ว จ้อยสุดใจ

  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวชญาณิศ ทองมาก

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองวิชาการฯ

 • นายเชาวิช ด้วงทอง

  รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • นางสาวเอื้อการย์ พึ่งไชย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเปลี่ยนภาษา