เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายรชตะ ทรวงกำเนิด

    นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา

  • นายเรวัตร จะระนะวัตร

    รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา

  • นายบุญชอบ เครือเนาวรัตน์

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา0.01s. 0.50MB