เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายรชตะ ทรวงกำเนิด

    นายกเทศมนตรีทต.ท่าเสา

  • นายเรวัตร จะระนะวัตร

    รองนายกเทศมนตรีทต.ท่าเสา

  • นายบุญชอบ เครือเนาวรัตน์

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีทต.ท่าเสา0.02s. 0.50MB