เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสุชาติ กลิ่นโท

  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา

 • นายวินัย จั่นมา

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสาสมาชิกสภา

 • นายจันทร์ นิลเนียม

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายคล้อย เฟื่องชุ่ม

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายมานพ อินเพ็ชร

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายทินกร กล่อมกำเนิด

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสุทิน มีเดช

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายชัยมงคล แสงคำ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายณรงค์ เพชรประกอบ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายประมวล แซ่ตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายถาวร อินาวัง

  สมาชิกสภาเทศบาล

0.01s. 0.50MB