ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 23,083 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ โครงสร้างพื้นฐานพร้อมสรรพ รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจดี มีการศึกษา
สุขอนามมัยแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ ”
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    - แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน การบริหารจัดการ
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด พิจิตรให้มีศักยภาพทรัพยากรน้ำ การศึกษาการ
      ออกแบบเพื่อการบริหารจัดการ
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวาง จัดทำและ ใช้ผังเมืองเป็นตัวชี้นำในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิจิตร

2. การพัฒนาด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้า
    - แนวทางการพัฒนาการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อการเกษตร
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อการเกษตร
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    - แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ดี พร้อมทั้งส่งเสริม ภาคเอกชนและสถาบันเกษตรพัฒนาธุรกิจ
      เมล็ดพันธุ์ข้าว
    - แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร
    - แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานสินค้าเกษตร
    - แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
      เกษตรกรและสถานบันเกษตรกร
    - แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
    - แนวทางการพัฒนายกมาตรฐานระดับราคาโดยสร้างเอกลักษณ์ข้าวพิจิตร มีเครื่องหมายรองรับเพื่อสร้างความเชื่อถือ และมั่น
      ใจในคุณภาพ
    - แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
    - แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อการส่งออก
    - แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวข้าว
    - แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    - แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร โดยสนับสนุน
      เครือข่าย เพิ่มขีดความสามารถในการลดหนี้ และลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

3. การพัฒนาด้านแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นสร้าง
      ความรู้รักสามัคี
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
    - แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
    - แนวทางการพัฒนาการรงณรงค์ และปลูกฝังจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสร้างพลังให้เป็นทุนสังคม
    - แนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาค การเกษตรและนอกภาคการเกษตร
    - แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายและขยายพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
    - แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
    - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิตที่มีทางการตลาดระดับท้องถิ่นภูมิภาคระดับประเทศและการส่งออกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
    - แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในลักษณะ Supply Chain เป็น Cluster
    - แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพและคุ้มครองสิทธิ์เด็กเยาวชน คนพิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ เอดส์ ผู้ยากจน
       ผู้สูงอายุ และสตรี
    - แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
    - แนวทางการพัฒนาพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
    - แนวทางการพัฒนาการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา
    - แนวทางการพัฒนาการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
    - แนวทางการพัฒนาการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้ม
       แข็งแก่ชุมชน
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยเล่นกีฬาออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย      พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    - แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
    - แนวทางการพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
    - แนวทางการพัฒนาการพัฒนาชุมชนปลอดภัย ตำบลปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. การพัฒนาด้านองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    - แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
    - แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
    - แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
    - แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
    - แนวทางการพัฒนาการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
    - แนวทางการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
    - แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่สากล โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
    - แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคประชาชน ในพื้นที่
เปลี่ยนภาษา