ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 23,148 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้เป็นไปอย่างเรียบ ร้อยและตรงตามนโยบายของคณะผู้บริหารและมีหน้าที่จัดระเบียบและ กำหนดมาตราฐานใน การควบคุมภายในและงานทำเบียนราษฎร์ การแจ้งเกี่ยวกับ บ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และรวมถึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งเป็นส่วนที่ สำคัญที่สุดในการดูแลรับผิดชอบโดยตรง ของสำนักปลัดเทศบาล จะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานป้องกันและปรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมความพร้อม ที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

ควบคุมและรับผิดชอบ การรับเงิน การเบิก การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และบัญชี ต่างๆรวมถึงงานทรัพย์สินงานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน งานธุรการมีการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ กองคลังยังมีส่วน สำคัญในการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทสบาลให้ได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนา ด้าน สาธารณูปโภค งานทางด้านวิศวกรรมโยธา งานปรับปรุงสวนสาธารณะ ถนนหนทาง และ งานตกแต่งสถานที่

สามารถพัฒนาศักยภาพการศึกษา ตามหลักสูตรตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ส่งเสริมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง รวมทั้ง เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพด้านปฐมวัย และสนับสนุนอาหารกลางวันและ อาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ใน เขตเทศบาลตำบลท่าเสา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเสา ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรม เนียมประเพณีไทย และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบต่อไป

ให้บริการส่งเสริมด้านสาธารณสุขชุมชนรักษาความสะอาด ปราศจากมลภาวะรวมถึง สามารถควบคุมและกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมในด้านสุขภาพกายและ สุขภาพจิตของประชาชน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ป้องกันและ ควบคุมโรค

เปลี่ยนภาษา