เมนูหลัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. - คณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุน

 • นายรชตะ ทรวงกำเนิด

  ประธานกรรมการ

 • นายบุญชอบ เครือเนาวรัตน์

  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 • นางแต้ม จันทร

  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 • นายเชาวิช ด้วงทอง

  กรรมการและเลขานุการ0.01s. 0.50MB