ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 23,159 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเข้าร่วมอบรม วันที่ 3 มีนาคม 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563 76 ครั้ง กองแก้ว จ้อยสุดใจ แชร์  

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเสาได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าเสา ในการจัดทำโครงการลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อจัดการอบรมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง ทราบพฤติกรรมของตนเอง และมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง การออกกำลังกายด้วยยางยืด  สาธิตการตรวจความเค็มในอาหารด้วยชุดทดสอบความเค็ม เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตัวที่เหมาะสม โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นไปต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา และกำหนดการอบรมตัวแทนแกนนำทีมรักษ์ไต ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา 

เปลี่ยนภาษา