เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ปี พ.ศ. 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผลคะแนน LPA 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศ และเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ควบคุมภายในปี 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
แผนดำเนินงานปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

ลำดับที่ 121-140 | 7/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB