เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แก้ไข)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การประชาสัมพันธ์เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2564อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แก้ไข)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/38 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.75MB