ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 31,928 คน

เทศบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ต.ค. 63เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
31 ต.ค. 62แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
8 ม.ค. 62เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
8 ม.ค. 62เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แชร์  
8 ม.ค. 62เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
8 ม.ค. 62เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ แชร์  
8 ม.ค. 62เทศบัญญัติ เรื่องตลาด แชร์  
8 ม.ค. 62เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา