ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 8,453 คน

ทำเนียบส่วนราชการ
ลำดับรูปภาพชือ-สกุล ตำแหน่ง
1นางดาวลอย จาดเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
พ.ศ.2542 - 8 ส.ค.2546

2นายสมพร วันทิยา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
1 เม.ย.2547 - 1 เม.ย.2549

3นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
1 ต.ค.2549 - 12 ธ.ค.2550

4นายเชาวิช ด้วงทอง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

เปลี่ยนภาษา