ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 31,955 คน

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับรูปภาพชือ-สกุล ตำแหน่ง
1นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2541 - วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2545

แสดง คณะผู้บริหาร
2นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2545 - วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549

แสดง คณะผู้บริหาร
3นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2549 - วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553

แสดง คณะผู้บริหาร
4นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2553 - วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557

แสดง คณะผู้บริหาร
5นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
ประกาศ คสช.ที่ 85/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

แสดง คณะผู้บริหาร
เปลี่ยนภาษา