เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร - ทำเนียบสมาชิกสภา

นายศักดิ์ ศักดี

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

23 เม.ย.2541 - 22 เม.ย.2545

นางสาวกรรณิการ์ เฮงประดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาล

23 เม.ย.2541 - 22 เม.ย.2545

นายวิรัตน์ นิ่มลอย

สมาชิกสภาเทศบาล

23 เม.ย.2541 - 22 เม.ย.2545

นายอนันต์ เปรี่ยมบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล

23 เม.ย.2541 - 22 เม.ย.2545

นายสุชาติ กลิ่นโท

สมาชิกสภาเทศบาล

23 เม.ย.2541 - 22 เม.ย.2545

นายเรวัตร จะระนะวัตร

สมาชิกสภาเทศบาล

4 ก.ค.2542 - 22 เม.ย.2545

นางสิริลักษณ์ เหล่าภักดี

สมาชิกสภาเทศบาล

4 ก.ค.2542 - 22 เม.ย.2545

นายชัยยุทธ อยู่กรุด

สมาชิกสภาเทศบาล

4 ก.ค.2542 - 22 เม.ย.2545

0.01s. 0.50MB