ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 31,970 คน

ทำเนียบสมาชิกสภา
ลำดับรูปภาพชือ-สกุล ตำแหน่ง
1นายศักดิ์ ศักดี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
23 เม.ย.2541 - 22 เม.ย.2545

แสดง สมาชิกสภา
2นายสุมล มีเดช
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
1 มิ.ย.2545 - 31 พ.ค.2549

แสดง สมาชิกสภา
3นายไพฑูรย์ ศักดี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2549 - วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553

แสดง สมาชิกสภา
4นายสุชาติ กลิ่นโท
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2553 - วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557

แสดง สมาชิกสภา
5นายสุชาติ กลิ่นโท
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประกาศ คสช.ที่ 85/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 - วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564

แสดง สมาชิกสภา
เปลี่ยนภาษา