ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 31,914 คน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา


เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยให้สามารถศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลาน โดยอาศัยอาคารเรียนชั้นล่างของโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ครั้งแรกมีเด็กเข้ามารับการพัฒนา จำนวน ๑๖ คน มีนางสาวสุภาภรณ์ เทียนหิรัญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา ทำหน้าที่ดูแล จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครองไว้วางใจให้บุตรหลานให้เข้ามาอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กอยู่กันอย่างแออัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลท่าเสาได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา ในที่ดินของเทศบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร มีพื้นที่ 720 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 4,709,415 บาท และได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟในปี พ.ศ.2551 ในขณะนั้นมีเด็กในการดูแล จำนวน ๔๕ คน มีผู้ดูแลเด็ก ๒ คน คือนางสาวณาตยา ภู่นาค และ นางชนิดาภา จันทร์เม้า

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา นายรชตะ ทรวงกำเนิด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงให้การยอมรับและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีจำนวนเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑๔๓ คน จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสำหรับก่อนวัยเรียน ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยเรียน สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายกำหนด เป็นการดำเนินการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งเป็นความต้องการของชุมชนด้วย เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานมากขึ้น จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา ในปีพ.ศ.2560 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา ในระดับชั้น อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2562
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่ เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

ทำเนียบหัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา
1. นางวันเพ็ญ เขียวทอง 7 ต.ค.2558 – 30 เม.ย.2563
2. นายกองแก้ว จ้อยสุดใจ 1 พ.ค.2563 – ปัจจุบัน
เปลี่ยนภาษา