วิสัยทัศน์เทศบาล “โครงสร้างพื้นฐานพร้อมสรรพ รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา สุขอนามัยแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ ”