[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

นายวิชิดขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิชิด โทปุรินย์
เทศบาลตำบล วังกรด
จังหวัด พิจิตร


นายไตรสิทธิ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
เทศบาลตำบล วังกรด
จังหวัด พิจิตร


นางราตรีขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางราตรี เจริญลาภ
เทศบาลตำบล วังกรด
จังหวัด พิจิตร


จิราพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จิราพร นาสมใจ
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


ธัญญลักษณ์Long Love His Majesty The King
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธัญญลักษณ์ สิงหะ
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


ชูจิตรขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชูจิตร คำมี
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


สุรินทร์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุรินทร์ ชมภู่
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


น้ำค้างขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น้ำค้าง หมวกอินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


อมรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อมร ยันนาค
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


ชฎาภรณ์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชฎาภรณ์ เนียมหอม
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


กรฎาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กรฎา คำชมภู
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


วิเชียรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิเชียร อินทร์มั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


สุรศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุรศักดิ์ เมฆอ่ำ
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


อุรัตน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อุรัตน์ ครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


ครอบครัวขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว อุรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


ว่าที่ร.ต.วีรยุทธI wish His Majesty good health

longeviry and happiness
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ว่าที่ร.ต.วีรยุทธ กลิ่นบุบผา
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


อรณีขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อรณี บุญนาค
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


จรัญขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จรัญ จุลบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


นิยมขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นิยม แสงสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


สมจิตรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมจิตร ปะวะภูโต
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


บังอรI wish His Majesty The King a continue

and long prosperous
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บังอร สอนสุภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


พัวขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พัว สอนสุภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


กิติมาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กิติมา ทองนาค
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


สายยัญขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สายยัญ แก้วบริสุทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


สมพงษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมพงษ์ รุ่งมณี
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร


หยวกขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
หยวก นิ่มพัทธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง
จังหวัด พิจิตร

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
209
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบลท่าเสา
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร